สวนวัฒนธรรมไทยธีระ สูตะบุตร
Thira Sutabutra Thai Culture Arboretum

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการ
"สวนวัฒนธรรมไทยธีระ สูตะบุตร" เนื่องในวาระที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ
๖๐ ปี ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖
และเป็นที่ระลึกแด่ศาสตราจารย์ดร. ธีระ สูตะบุตร ที่ได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสังคมตลอดมาโดยเฉพาะในด้านพรรณไม้

สวนวัฒนธรรมไทยธีระ สูตะบุตร จะเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเพื่อเป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้ทางวัฒนธรรมไทยแก่ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประชาชนทั่วไป โดยได้จำแนกพรรณไม้เป็น ๙ กลุ่ม ตามงานวิจัย โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพรรณพืชทางศิลปวัฒนธรรมไทย ของอาจารย์อรไท ผลดี ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ดังนี้
 
๑.
พรรณไม้ในพุทธประวัติ Click
๒.
พรรณไม้ในโบราณคดี Click
๓.
พรรณไม้ในตำนานเมืองและพงศาวดาร Click
๔.
พรรณไม้ในจารึก Click
๕.
พรรณไม้ในวรรณคดี Click
๖.
พรรณไม้ทำเครื่องดนตรีไทย Click
๗.
พรรณไม้ในเพลงไทย Click
๘.
พรรณไม้ในพิธีกรรมและความเชื่อ Click
๙.
พรรณไม้ในศิลปะไทย Click

 
 
 

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 02 942 8711-2 แฟกซ์: 02 942 8680 email: amc@ku.ac.th