filler image

 

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร :
Museum of Agrarian Culture (MOAC)

filler image

 

ฐานข้อมูลวัตถุในวัฒนธรรมการเกษตร

- muc-rilc.human.ku.ac.th -
filler image

 

ฐานข้อมูลวัตถุในอาศรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน


ข่าวและกิจกรรม


image1

บันทึกกิจกรรม - 20 ก.ย. 64

นำชมนิทรรศการพระไตรปิฎกบาลีสู่สากล
image1

บันทึกกิจกรรม - 16 ก.ย. 64

ประมวลภาพกิจกรรมอัญเชิญพระไตรปิฎก "พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล"

วิสัยทัศน์

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสั่งสมและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมการเกษตรของไทย บนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน


 

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900