ผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนพล ชื่นค้า
ผู้อำนวยการ
Email: rattanaphon.arts@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา
รองผู้อำนวยการ
Email: ranwarat.p@gmail.com

คณะกรรมการประจำสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ที่ปรึกษา
อาจารย์วรรณา นาวิกมูล
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา
รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุภัค โมกขศักดิ์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ฉัตรติยา เกียรตินาวี
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ทักษยา วัชรสารทรัพย์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
กรรมการ
อาจารย์จิณณวัตร มั่นทรัพย์
กรรมการ
อาจารย์จิรวุฒิ กิจการุณ
กรรมการ
อาจารย์รภัส ศิลป์ศรีกุล
กรรมการ
อาจารย์สุมิดา อังศวานนท์
กรรมการ
นางสุพิญญา กาวไธสง
กรรมการ
นางสาวจรินธร เฮงบ้านแพ้ว
กรรมการ
นายวิริยะ คงสมบูรณ์
กรรมการ
นางสาวจริยา สุพรรณ
กรรมการ
นางสาวจามีกร ชูเกษม
กรรมการ
นางสุภาภรณ์ ไชยภัฏ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวปิยวรรณ จั่นเพิ้ง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสุธาสินี วิหารทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

..