โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


-

การประกวดบรรเลงดนตรีไทยร่วมสมัยศรทอง รอบรองชนะเลิศ

- บันทึกกิจกรรม youtube

6 พฤษภาคม 2564

-

โครงการคอนเสิร์ตสถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ - ภาพกิจกรรม Google Drive

2 ธันวาคม 2563

-

โครงการวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างสรรค์ “เกษตรเลอค่านาคี” จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดสกลนคร

- ภาพกิจกรรม Google Drive

26 พฤศจิกายน 2563

-

โครงการนวัตกรรมมนุษยศาสตร์ “วัฒนธรรมนำไทย: ไตรภูมิ มหัศจรรย์แห่งชีวิต”

- บันทึกกิจกรรม youtube #ThaiPBS

25 กันยายน 2563

-

โครงการจัดแสดงนาฏดุริยางคศิลป์ไทย: การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง

-

พฤศจิกายน 2562 มกราคม 2563

-

โครงการนวัตกรรมมนุษยศาสตร์ “วัฒนธรรมนำไทย : สายน้ำแห่งชีวิต”

- ภาพกิจกรรม1 Google Drive - ภาพกิจกรรม2 Google Drive - ภาพกิจกรรม3 Google Drive

26 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

-

โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมทางดนตรีไทยสู่ดนตรีเอกอาเซียนเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย: คอนเสิร์ต “ดุริยคีตาอุษาคเนย์ กัลยาณิวัฒนานุสรณ์”

- ภาพกิจกรรม Google Drive

29 มีนาคม 2561

-

โครงการเรียนรู้ “เส้นทางข้าวไทย” มรดกไทยในมรดกโลก ณ จังหวัดสุโขทัย

- ภาพกิจกรรม Google Drive

18-19 กุมภาพันธ์ 2561

-

โครงการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมการเกษตร สืบสานภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ ณ ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์

- ภาพกิจกรรม Google Drive

3-5 กุมภาพันธ์ 2561

-

โครงการเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ ณ ไร่ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี

- ภาพกิจกรรม Google Drive

20 มกราคม 2561

-

โครงการตามรอยวิถีเกษตร: ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

- ภาพกิจกรรม1 Google Drive - ภาพกิจกรรม2 Google Drive

11-14 มกราคม 2561

-

โครงการตามรอยวิถีธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ สำนักปฏิบัติธรรมสายวัดป่า จังหวัดสกลนคร–ศรีสะเกษ

- ภาพกิจกรรม1 Google Drive - ภาพกิจกรรม2 Google Drive

15-18 ธันวาคม 2560

 

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900