สถาบันภาษาศาสตร์และ
วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
 
 

อาคารนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
 

นิทรรศการออนไลน์--คลังเปิด_open storage
คลังเปิด
open storage
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์     
พิพิธภัณฑ์อยู่ในระหว่างปรับปรุง (2559)
สวนแห่งนี้ มีแปลงนา มีพฤกษา มีนกน้อย : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
 


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล
เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก
     
-- jameekorn.y@ku.th --
© 2016 พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร มก.
โทรศัพท์ : 02-942- 8711-3 ต่อ 1077, 1078, 1079 โทรสาร : 02-942-8680 e-mail : amc@ku.ac.th